Bojana Mazi je leta 1996 diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani in pridobila naziv univerzitetna diplomirana pravnica ter se kot pripravnica zaposlila na Ministrstvu za okolje in prostor. Leta 1998 je opravljala sodniško pripravništvo v Ljubljani, leta 2002 pa opravila pravniški državni izpit. Zaposlila se je v podjetju Razor, d. o. o., in ob tem opravljala priložnostna dela pri odvetniku. Leta 2005 se je spet zaposlila na Ministrstvu za okolje in prostor, od leta 2015 je vodja Oddelka za graditev. Zadnji dve leti aktivno sodeluje pri sprejemanju nove gradbene zakonodaje, tj. GZ-1. S področjem uporabe gradbenih predpisov v praksi ima več kot 20 let praktičnih izkušenj.

2. SEKCIJA
Preveritev in pravna ureditev nepremičnin
• Pridobivanje gradbenega dovoljenja za nameravane gradnje in za obstoječe objekte
Predstavljen bo postopek izdaje gradbenega dovoljenja. Posebna pozornost bo namenjena novostim, ki jih prinaša GZ-1, in dilemam, povezanim s cilji novega zakona, tj. izpiliti že uveljavljene institute po prej veljavnem GZ in hkrati uporabnike zakona vpeljati v digitalizacijo. Zakon je tudi prerazporedil odgovornosti odločanja v postopku, kar bo vplivalo na razmišljanje, obravnavanje in postopanje vseh udeležencev v postopku dovoljevanja.
• Legalizacija objektov ter uporabno dovoljenje za obstoječe objekte
Predstavljene bodo možnosti za legalizacijo objektov z izdajo odločbe o legalizaciji in dovoljenja za objekt daljšega obstoja brez gradbenega dovoljenja ter možnosti pridobitve uporabnega dovoljenja za obstoječe objekte, in sicer za obstoječi objekt daljšega obstoja z gradbenim dovoljenjem, za obstoječi objekt z gradbenim dovoljenjem, za obstoječe enostanovanjske stavbe ter glede domneve izdanega gradbenega in uporabnega dovoljenja po ZGO-1.

O predavatelju
  • 2. SEKCIJA: Preveritev in pravna ureditev nepremičnin
    • Pridobivanje gradbenega dovoljenja za nameravane gradnje in za obstoječe objekte in Legalizacija objektov ter uporabno dovoljenje za obstoječe objekte
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?