Mateja Tamara Fajs

Mateja Tamara Fajs je leta 1992 diplomirala na Pravni fakulteti v Ljubljani. Po končanem sodniškem pripravništvu in opravljenem pravniškem državnem izpitu se je leta 1994 zaposlila v državni upravi, kjer je na različnih delovnih mestih v državnih organih in vladnih službah delovala na področju organizacije upravnih procesov, ukvarjala pa se je tudi s pravnosistemskimi vprašanji prostorske, gradbene in stanovanjske zakonodaje ter s problematiko nepremičninskih evidenc. Zaposlena je v Službi Vlade RS za zakonodajo, kjer zdaj skrbi za preverjanje ustavnosti, pravnosistemske skladnosti in nomotehnične pravilnosti predlogov predpisov s področja pravosodja. V zadnjem času je sodelovala pri vzpostavitvi in nadgradnji Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije, oblikovanju akcijskega načrta za boljšo zakonodajo, v okviru prizadevanj za uskladitev nepremičninskih evidenc z zunajknjižnim stvarnopravnim položajem stavb in njihovih pripadajočih zemljišč pa tudi pri pripravi zakonodajnega gradiva za ZVEtL, novelo ZVEtL-A in veljavni ZVEtL-1.

5. SEKCIJA
Aktualna vprašanja ZVEtL-a
• Pripadajoče zemljišče črnih gradenj
V prispevku bodo obravnavane možnosti za ugotavljanje pripadajočih zemljišč k posameznim tipom nedovoljenih gradenj v odvisnosti od obdobja, v katerem so te nastale, lastninske opredelitve zemljišč, na katerih stojijo, in drugih okoliščin, ki se kažejo za relevantne. Pri tem je treba upoštevati, da vpliva okoliščin glede nedovoljenosti gradenj na pripadnost zemljišča stavbi, zlasti v primerih družbene lastnine, sodna praksa še ni podrobneje razrešila, do tega pa se še ni opredelila niti pravna teorija, zato so v prispevku predstavljeni tisti zaključki, ki jih je bilo mogoče oblikovati v skladu z izhodišči v razpoložljivih virih.

O predavatelju
  • 5. sekcija: Aktualna vprašanja ZVEtL-1
    • Pripadajoče zemljišče črnih gradenj
Želite zastaviti vprašanja predavatelju?